ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на „ОСМ 2017“ ЕООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България

РАЗДЕЛ I

Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия на договора между „ОСМ 2017“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИK: 204769375, със седалище в гр. София, и адрес на управление: гр. София Бул.Витоша 1А ,наричано по-долу „ОСМ 2017“ ЕООД, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ”, се уреждат условията и реда за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни, наричана „Мрежата”, и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България.

2. Тези Общи условия са задължителни за „ОСМ 2017“ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.

РАЗДЕЛ II

Услуги, предоставяни от „ОСМ 2017“ ЕООД чрез МРЕЖАТА

4. „ОСМ 2017“ ЕООД може да предоставя чрез МРЕЖАТА:

5. В случаите, когато „ОСМ 2017“ ЕООД не предоставя някоя от услугите по т.4 (т. 4.1 до т. 4.5 със собствени средства, той може да сключи договори със съответните доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като в този случай „ОСМ 2017“ ЕООД гарантира за качеството на предоставяните услуги.

6. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да закупят от „ОСМ 2017“ ЕООД крайни устройства по пазарни цени в случай че е уговорено в индивидуалния договор. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други физически или юридически лица.

7. „ОСМ 2017“ ЕООД може да отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез договор за наем.

8. „ОСМ 2017“ ЕООД активира услугите, при наличие на техническа възможност, в срок от 3 дни, но не повече от 10 дни, считано от датата на получаване на заявката и съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ III

Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

9. Индивидуалният договор между „ОСМ 2017“ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.

10. В договора се посочват идентификационни данни на „ОСМ 2017“ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и други.

11. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:

РАЗДЕЛ IV

Права на „ОСМ 2017“ ЕООД

12. „ОСМ 2017“ ЕООД има право:

РАЗДЕЛ V

Задължения на „ОСМ 2017“ ЕООД

13. „ОСМ 2017“ ЕООД е длъжно:

РАЗДЕЛ VI

Отговорност на „ОСМ 2017“ ЕООД

14. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 10 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. „ОСМ 2017“ ЕООД приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т. 13.13 от тези Общи условия.

15. Когато „ОСМ 2017“ ЕООД не уведоми ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съгласно т. 13.6, дължи неустойка в размер на 0,1% от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.

16. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т. 14, т. 15 и т. 16 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва. Лихвата започва да тече от момента на установяване с надлежно подписан двустранен протокол на факта на надвземане или съответната рекламация.

РАЗДЕЛ VII

Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

17. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:

РАЗДЕЛ VIII

Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:

РАЗДЕЛ IX

Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на „ОСМ 2017“ ЕООД, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия.

РАЗДЕЛ X

Цени. Условия на заплащане на услугите.

20. „ОСМ 2017“ ЕООД събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:

22. Цените за предоставените услуги се заплащат:

23. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика по цени, съгласно действащия ценоразпис на „ОСМ 2017“ ЕООД и/или сключения между страните договор.

24. „ОСМ 2017“ ЕООД издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (например: фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени при всяка от използваните форми на разплащане. Фактура се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че той е направил изрично писмено волеизявление за това.

25. „ОСМ 2017“ ЕООД определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за електронните съобщения и актовете за прилагането му.

26. „ОСМ 2017“ ЕООД прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува преди датата на влизане в сила. „ОСМ 2017“ ЕООД предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всеки свой офис на територията, на който предоставя услугите си.

РАЗДЕЛ XI

Продължаване и прекратяване на договора за услуги

27. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „ОСМ 2017“ ЕООД се продължава след изтичане на избрания срок само при изрично писмено съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане срока на договора той се преобразува в безсрочен при същите условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати безсрочния договор с 1-месечно писмено предизвестие без да дължи неустойка за това.

28. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и „ОСМ 2017“ ЕООД се прекратява:

РАЗДЕЛ XII

Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на „ОСМ 2017“ ЕООД на договорените задължения

29. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на „ОСМ 2017“ ЕООД на договорените задължения.

30. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 29 като подават до „ОСМ 2017“ ЕООД жалби и рекламации.

31. Отговорността на „ОСМ 2017“ ЕООД се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XIIІ

Решаване на спорове

32. Споровете между „ОСМ 2017“ ЕООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ XIV

Изменения и допълнения на Общите условия

33. „ОСМ 2017“ ЕООД може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини.

34. „ОСМ 2017“ ЕООД прави публични Общите условия в срок не по-кратък от 1 месец преди влизането им в сила или влизане в сила на изменението им.

35. „ОСМ 2017“ ЕООД прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всеки свой офис, на територията на който предоставя услугите, през целия период на предоставяне на услугите и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора.

36. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. „ОСМ 2017“ ЕООД се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези Общи условия, като им даде едномесечен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля Общите условия, същите се считат за приети.

37. При противоречие между тези Общи условия и клаузите на индивидуалния договор с клиента, предимство ще имат разпоредбите на индивидуалния договор.

РАЗДЕЛ XV

Приложим закон

38. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XVІ

Определения

39. По смисъла на тези Общи условия:

РАЗДЕЛ XVІІ

Допълнителни условия

40. В договора страните се идентифицират както следва:

41. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява личните му данни, предоставени от него във връзка и по повод сключения с „ОСМ 2017“ ЕООД индивидуален договор да бъдат предоставяни на трети лица за целите на събиране на дължими от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми и за целите на маркетинговите проучвания.

42. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.